STICHTING LIONS INITIATIEVEN BERGEN

 

Naam, K.v.K., RSIN, contactgegevens

Naam: Stichting Lions Initiatieven Bergen, gevestigd te Bergen NH

            opgericht d.d. 19 april 1993

K.v.K. : 41241091

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816789605

Postadres: Ursulinenlaan 30

                    1881SN Bergen

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het ontplooien van initiatieven die leiden tot een positieve bijdrage aan de mens en/of de natuur in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, begeleiden en stimuleren van projecten en het werven van fondsen ten behoeve van projecten.

 

Bestuurssamenstelling

J.L.M. Küppers, voorzitter

J.W.  Labree, penningmeester

J.E.T Ibink, secretaris

 

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording 2010-2011-2012: Balans en Staat van baten en lasten

Klik hier voor de financiële verantwoording 2013: Balans en Staat van baten en lasten 2013

Klik hier voor de financiële verantwoording 2014: Balans en Staat van baten en lasten 2014

Klik hier voor de financiële verantwoording 2015: Balans en Staat van Baten en Lasten 2015

Klik hier voor de financiële verantwoording 2016: Balans en Staat van Baten en Lasten 2016

Klik hier voor de financiële verantwoording 2017: Balans en Staat van Baten en Lasten 2017

Klik hier voor de financiële verantwoording 2018: Balans en Staat van Baten en Lasten 2018-2019

 

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting Lions Initiatieven Bergen is gericht op de verwezenlijking van de doelstelling, met name door het organiseren van fundraisingsactiviteiten. Gesteund worden voornamelijk projecten in derdewereldlanden op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg.

Vanaf de oprichting van de stichting zijn de opbrengsten ten goede gekomen aan:

1993: Orthopedisch project Sierra Leone (172.008 gulden)

1995: Kindertehuis Suriname (65.554 gulden)

1997: Mekong Eye Doctors (70.325 gulden)

1999: Interplast (173.648 gulden)

2001: Stop Aids Now (145.335 gulden)

2004: Hospice Alkmaar (27.380 euro)

2006-2017: Onderwijsprojecten Nepal (117.515 euro)

2018-2019:  In samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep project uitgevoerd onder het motto "Bergen Bruist, kinderen (met kanker) zonder angst opereren". Fondsen hiervoor geworven voor de realisatie van een StoryWall in de voorbereidingsruimte van de OK's van het ziekenhuis. 

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting voert zelf haar administratie en beheert zelf haar vermogen.

Het batig saldo na vereffening moet zoveel mogelijk worden besteed conform de doelstelling.

LIONSCLUB 
BERGEN